Đề ôn thi đánh giá năng lực ĐHQGHN số 4 - Phần Khoa học

Cập nhật lúc: 16:47 09-10-2023 Mục tin: Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội


Đề ôn luyện thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội số 4 phần Khoa học gồm 50 câu hỏi, thí sinh là bài trong thời gian 60 phút, điểm tối đa 50 điểm.

PHẦN 3: KHOA HỌC

Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên và xã hội

50 câu hỏi – 60 phút

Câu 101. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của chiếu Cần vương?

A. Thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân Việt Nam.

B. Củng cố và phát triển chế độ phong kiến ở Việt Nam.

C. Buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho Việt Nam.

D. Tạo tiền đề cho sự xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa.

Câu 102. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914), nội dung nào sau đây phản ánh đúng mục đích của chính quyền thuộc địa khi cho xây dựng hệ thống giao thông ở Việt Nam?

A. Thúc đẩy xây dựng một Việt Nam ngày càng hiện đại.

B. Phục vụ mục đích quân sự và công cuộc khai thác thuộc địa.

C. Nhằm nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam.

D. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngoại thương ở Việt Nam.

Câu 103. Nội dung nào sau đây phản ánh tôn chỉ của tổ chức Việt Nam Quang phục hội (1912)?

A. Khôi phục lại Nhà nước phong kiến ở Việt Nam.

B. Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

C. Thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

D. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Câu 104. Chọn đáp án đúng thể hiện mối quan hệ giữa thời gian ở cột I với sự kiện ở cột II:

I. (Thời gian)

II. (Sự kiện)

1. Ngày 25-12-1920

A. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm Tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn.

2. Tháng 2-1925

B. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

3. Tháng 6-1925

C. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp

A. 1 - a; 2 - b; 3 - c

B. 1 - b; 2 - a; 3 - c

C. 1 - b; 2 - c; 3 - a

D. 1 - c; 2 - a; 3 - b

Câu 105. Nội dung nào sau đây phản ánh điểm khác biệt giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng (1 - 1930) và Luận cương chính trị đề ra tai Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất (tháng 10 - 1930) của Đảng?

A. Xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

B. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.

C. Chủ trương tập hợp lực lượng.

D. Mối quan hệ với cách mạng thế giới.

Câu 106. Nội dung nào sau đây phản ánh mục đích của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc năm 1947?

A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

B. Triệt đường tiếp tế lên Việt Bắc.

C. Giành thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

D. Nhằm cô lập căn cứ địa Việt Bắc với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 107. Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, xã hội Nhật Bản có đặc điểm nào sau đây?

A. Chính phủ Sogun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp.

B. Quyền lực của tầng lớp Đaimyô bị suy giảm nặng nề.

C. Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

D. Phong trào đấu tranh của công nhân phát triển mạnh mẽ.

Câu 108. Nội dung nào sau đây phản ánh nét bổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu những năm 1950-1973?

A. Tham gia Định ước Henxinki về an ninh và hợp tác châu Âu. Nỗ

B. lực đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

C. Rút khỏi tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D. Không nhận bất cứ viện trợ nào từ chính phủ Mỹ.

Câu 109. Dựa vào thông tin được cung cấp để trả lời câu hỏi.

   “Căn cứ vào các đặc điểm tình hình hiện nay và thái độ chính trị của các giai cấp ở miền Nam, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đề ra nhiệm vụ cách mạng Việt Nam ở miền Nam như sau:

   1. Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

   2. Nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hợp dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống của nhân dân, giữ vững hoà bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới”.

(Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 20 (1959), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, Tr. 81)

Nhận xét nào sau đây đánh giá không đúng về Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959)?

A. Chủ trương tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi cả nước.

B. Ra đời muộn hơn so với tình hình thực tế nhưng đáp ứng đúng yêu cầu của cách mạng miền Nam

C. Chỉ ra con đường đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm ở miền Nam Việt Nam.

D. Là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam.

Câu 110. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) của quân dân Việt Nam đã mở ra một bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

A. Buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam tại Paris - Pháp.

B. Buộc Mỹ kí hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

C. Buộc Mỹ phải rút toàn bộ quân viễn chinh ra khỏi miền Nam Việt Nam.

D. Đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.

Câu 111. Thành phố của Liên bang Nga nằm tách biệt khỏi lãnh thổ và nằm giữa các nước châu Âu khác là

A. Moskva.

B. Saint Petersburg.

C. Novosibirsk.

D. Kaliningrad.

Câu 112. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích bé nhất?

A. Bắc Ninh

B. Hà Nam.

C. Hưng Yên.

D. Vĩnh Phúc.

Câu 113. Ý nào dưới đây là biểu hiện rõ nhất tính chất nóng ẩm của Biển Đông nước ta.

A. Thành phần loài sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế.

B. Độ mặn của nước biển cao và thay đổi theo mùa.

C. Bão và các dòng hải lưu nóng hoạt động quanh năm.

D. Dải hội tụ nhiệt đới và bão hoạt động quanh năm.

Câu 114. Điểm khác chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long là ở đồng bằng này có

A. diện tích rộng hơn Đồng bằng sông Cửu Long.

B. hệ thống đê sông chia đồng bằng thành nhiều ô.

C. mạng lưới sông ngòi, hệ thống kênh rạch chằng chịt.

D. thủy triều xâm nhập gần như sâu toàn bộ đồng bằng về mùa cạn.

Câu 115. Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải nào sau đây?

A. Đường hàng không và đường biển.

B. Đường biển và đường sắt.

C. Đường ô tô và đường biển.

D. Đường ô tô và đường sắt.

Câu 116. Vùng có tiềm năng thủy điện lớn nhất nước ta là

A. Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 117. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018

Vùng

Diện tích (nghìn ha)

Sản lượng (nghìn tấn)

Đồng bằng sông Hồng

999,7

6085,5

Trung du và miền núi Bắc Bộ

631,2

3590,6

Tây Nguyên

245,4

1375,6

Đông Nam Bộ

270,5

1423,0

Đồng bằng sông Cửu Long

4107,4

24441,9

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Để thể hiện cơ cấu diện tích và sản lượng lúa của nước ta phân theo vùng năm 2018, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. biểu đồ miền.

B. biểu đồ cột.

C. biểu đồ đường.      

D. biểu đồ tròn.

Câu 118. Đáp án nào dưới đây không phải là một đặc điểm của đô thị nước ta?

A. Phân bố tản mạn về không gian địa lí.

B. Nếp sống xen lẫn giữa thành thị và nông thôn.

C. Phân bố không đồng đều giữa các vùng.

D. Có quy mô, diện tích và dân số khá lớn.

Câu 119. Đáp án nào sau đây là tên một công trình thủy lợi nổi tiếng ở Đông Nam Bộ?

A. Hồ Trị An.

B. Hồ Dầu Tiếng.

C. Hồ Ba Bể.

D. Hồ Kẻ Gỗ.

Câu 120. Biển ngăn cách giữa châu Âu và châu Phi là

A. Biển Đỏ.

B. Biển Chết.

C. Biển Caxpi.

D. Biển Địa Trung Hải.

Câu 121. Một điện tích q chuyển động giữa hai điểm A và B trong một điện trường đều có cường độ điện trường E. Hiệu điện thế và khoảng cách giữa hai điểm A và B là U và D. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là niutơn (N)?

A. qE.

B. qED.

C. qU.

D. ED.

Câu 122. Để mô tả từ trường, người ta dùng các đường có mũi tên để chỉ đường sức của nó. Hình nào trong các hình dưới đây không mô tả từ trường?

 

DÀNH CHO 2K7 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025!

Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:

  • Học live, luyện đề cùng giáo viên và Thủ khoa ĐGNL
  • Tổng ôn toàn diện, trang bị phương pháp làm bài hiệu quả
  • Bộ 20+ đề thi thử chuẩn cấu trúc theo chương trình GDPT mới

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

Tuyển tập đề thi đánh giá năng lực mới nhất, đề ôn luyện thi đánh giá năng lực tất cả các phần