NỘI DUNG

GHI CHÚ

Phần 1: Sử dụng ngôn ngữ

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

Thí sinh cần làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 2: Toán học – Logic – Phân tích số liệu

- Toán học

- Tư duy logic

- Phân tích số liệu

Thí sinh cần làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 3: Giải quyết vấn đề

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Lịch sử

- Địa lý

- Giáo dục kinh tế và pháp luật

Thí sinh lựa chọn làm các câu hỏi thuộc 3 nhóm trong số 6 nhóm lĩnh vực

Đội ngũ chuyên gia của ĐHQG đã triển khai xây dựng ma trận ngân hàng câu hỏi và đề thi mẫu theo định hướng mới cho học sinh dự thi ĐGNL năm 2025 từ trước.

Đề thi thử đánh giá năng lực HCM 2025 - Tuyensinh247

Câu 4: Nếu T và S ở cùng lều thì những ai chắc chắn ở cùng lều với nhau?

     A. R, T.                         B. M, R.                       C. M, N.                        D. M, N, R.

Câu 5: Nếu N ở lều hồng thì con trai anh ta chắc chắn ở cùng ai?

     A. M.                            B. P.                             C. T.                             D. R.

Câu 6: Liệt kê nào sau đây là danh sách đầy đủ và chính xác những người có thể ở cùng M là

     A. N.                            B. R, N, S.                    C. N, S.                        D. S, R.

Câu 7: Nếu O ở lều xanh thì kết luận nào sau đây đúng?

     A. R ở lều hồng.           B. T ở lều hồng.            C. S ở lều cam.             D. R ở lều cam.